Acasă Energie electrică-furnizor de electricitate și gaz Investiția E-Distribuție în amplificarea stației de transormare Glina (Județul Ilfov). Indicatorii specifici...

Investiția E-Distribuție în amplificarea stației de transormare Glina (Județul Ilfov). Indicatorii specifici SAIFI – Sistem Average Interruption Frecuency Index şi SAIDI – System Average Interruption Duration Index I (Nota redacției)

E-Distribuție Muntenia, OD (Operatorul de Distribuție) a energiei electrice în București și în județele Ilfov și Giurgiu, parte a grupului Enel, a finalizat lucrările de amplificare a stației de transformare Glina, județul Ilfov, în urma unei investiții de peste 4,7 Mil Ron. Proiectul a vizat creșterea capacității stației cu 30 MVA pentru a răspunde solicitărilor de racordare din zonă atât ale unor consumatori industriali, cât și ale consumatorilor casnici.

Stația, pentru care s-au efectuat lucrări de amplificare în anul 2021, este acum echipată cu două transformatoare cu o capacitate totală instalată de 80 MVA (2X40 MVA fiecare), care au înlocuit transformatoarele vechi, de câte 25 MVA fiecare, și asigură alimentarea cu energie electrică a peste 6.500 de clienți casnici și industriali.

Proiectul de amplificare a presupus și lucrări de modernizare și adaptare a instalațiilor de circuite primare și circuite secundare la cele două transformatoare noi. De asemenea, a fost extinsă bara de medie tensiune (MT), fiind montate patru celule MT. Transformatoarele de putere utilizează cele mai noi tehnologii din domeniu, astfel încât asigură puterea necesară pentru racordarea noilor utilizatori într-o zonă în continuă dezvoltare, precum și reducerea consumului propriu tehnologic din rețeaua de distribuție.

Glina este o zonă rezidențială și industrială în plină dezvoltare, iar acest proiect ne permite să răspundem prompt cererilor de racordare la rețea și de spor de putere pentru Stația de Epurare Ape Uzate Glina. Creșterea capacității, extinderea rețelei și digitalizarea acesteia sunt fundamentale în contextul electrificării accelerate a consumului și al eforturilor legate de atingerea țintelor de decarbonizare. Proiectul se alătură celorlalte investiții realizate în ultimii ani pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, prin majorarea gradului de continuitate și a siguranței în alimentarea cu energie electrică”, a declarat Monica Hodor, director general al companiilor E-Distribuție.

Stația electrică de transformare Glina este dotată cu echipamente necesare prin care se asigură integrarea acesteia în sistemul de telecontrol. Această tehnologie permite Centrului Operativ al E-Distribuție Muntenia să monitorizeze și să gestioneze rețeaua de distribuție rapid și eficient prin manevre de la distanță, astfel încât, în cazul în care în rețea apar avarii, să se poată realimenta clienții afectați în cel mai scurt timp posibil, făra a mai fi nevoie de deplasarea echipelor în teren.  

E-Distribuție Muntenia este distribuitorul de energie electrică cu cel mai bun indicator SAIDI-System Average Interruption Duration Index I (durata medie a întreruperilor în reţea pentru un utilizator, pe parcursul unui an), în România în 2021, cu 136,35 de minute, mult sub media națională.

Nota redacției. Monitorizarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică se realizează prin calcululindicatorilor SAIFI (Sistem Average Interruption Frecuency Index) şi SAIDI (System Average Interruption Duration Index I) pentru fiecare nivel de tensiune, separat pentru mediul urban şi rural.

SAIFIIndicele frecvenţa medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un consumator, reprezintă numărul mediu de întreruperi suportate de consumatorii alimentaţi deserviţi de OD (Operator de distribuție–persoana juridică, titulară a unei licențe de distribuție, care deține, exploatează, întreține modernizează și dezvoltă o rețea electrica de distribuție) și se calculează împărţind numărul total de consumatori întrerupţi peste (minute, la numărul total de consumatori deserviţi)
SAID-Indicele durata medie a întreruperilor în reţea (sistem) pentru un consumator, reprezintă timpul mediu de întrerupere a consumatorilor la nivel de OD (o medie ponderată) și se calculează împărţind durata cumulată a întreruperilor lungi la numărul total de consumatori alimentaţi (deserviţi) de OD.

In funcţie de tipul întreruperii,indicatorii SAIFI şi SAIDI sunt clasificaţi astfel)

  • întreruperi planificate
  • întreruperi neplanificate cauzate de forţă majoră
  • întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori
  • întreruperi neplanificate, exclusiv cele cauzate de forţă majoră şi de utilizatori datorate OD

Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de km în trei zone importante ale țării: Sud Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului Enel.

English version

E-Distribuție Muntenia, the electricity distribution operator in Bucharest and in Ilfov and Giurgiu counties, part of the Enel Group, has completed work to upgrade the Glina primary substation, Ilfov county, following an investment of over 4.7 million lei. The project aimed to increase the substation’s capacity by 30 MVA in order to meet the connection requests of both industrial and domestic consumers in the area. The primary substation, for which the amplification works were carried out in 2021, is now equipped with two transformers with a total installed capacity of 80 MVA (2X40 MVA each), which replaced the old transformers of 25 MVA each, and supplies electricity to over 6,500 domestic and industrial customers. The project also involved upgrading and adapting the primary and secondary circuit installations to the two new transformers. The medium-voltage (MV) busbar was also extended and four MV cells were installed. The power transformers use the latest technology in the field, so that they provide the necessary power to connect new users in a growing area, as well as reducing own technology consumption in the distribution network.

„Glina is a rapidly developing residential and industrial area, and this project allows us to respond promptly to requests for grid connection and increased power for the Glina Wastewater Treatment Plant. Increased capacity, grid expansion and grid digitisation are fundamental in the context of accelerated electrification of consumption and efforts to achieve decarbonisation targets. The project joins the other investments made in recent years to improve the quality of service by increasing the degree of continuity and reliability of electricity supply,” said Monica Hodor, General Director of E-Distribuție companies.

The Glina primary substation is equipped so as to ensure its integration into the remote transmission room (Telecontrol) system. This technology allows E-Distribuție Muntenia’s Operations Centre to monitor and manage the distribution grid quickly and efficiently through remote manoeuvring, so that, in the event of grid outages, affected customers can be re-supplied as quickly as possible, without the need for teams to go to field. E-Distribuție Muntenia is the electricity distributor with the best SAIDI indicator (average duration of grid outages for a user over a year) in Romania in 2021, with 136.35 minutes, well below the national average. The E-Distribuție companies operate grids with a total length of over 133,000 kilometres in three major areas of the country: South Muntenia (including Bucharest), Banat and Dobrogea, covering a third of the local distribution market, and are developing an investment programme to improve service quality, network safety and performance and local implementation of Enel Group environmental standards.

Logo e-distributie

Articole asociate

E-Distribuție a implementat o soluție avansată de cartografiere a rețelelor, pentru exploatarea mai sigură a acestora și creșterea calității alimentării cu electricitate a populației

E-Distribuție Dobrogea implicat în cercetarea site-ului arheologic Movila Tăiată din județul Tulcea

E-Distributie a investit 0,5 Mil€ în centrale fotovoltaice cu soluții de stocare integrate

E-Distribuție Dobrogea investește 1,6 milioane Ron în extinderea rețelei electrice din localitatea Poarta Albă, în beneficiul a 460 de consumatori

E-distribuție Muntenia extinde cu cca 20 de km reteaua electrică în județele Ilfov și Giurgiu, în beneficiula peste 600 de familii, inclusiv din medii defavorizate

E-Distribuție Dobrogea începe relocarea rețelelor electrice pentru a elibera accesul către noul pod peste Dunăre în zona Brăila 

Companiile E-Distribuție au trimis la reciclare peste 6.000 de tone de deșeuri de echipamente rezultate din lucrări de modernizare a rețelei în perioada 2020 – 2021

E-Distribuție Banat a investit peste 12 Milioane Ron pentru modernizarea stației de transformare Orăștie Zăvoi în beneficiul a 14.000 de clienți

E – distribuție lansează serviciul „Vizita virtuală” și simplifică procese precum racordarea și obținerea sporului de putere

Direcția & Redacția Jurnalului Bucureştiului

Nota redacției